1. Bendrosios nuostatos

 • Ši privatumo politika reglamentuoja UAB „Rokesa” elektroninės parduotuvės (toliau – Realdrinks.lt) ir Realdrinks.lt kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
 • Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
 • E-parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad Realdrinks.lt juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
 • Realdrinks.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
  • Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
  • Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
  • Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:
   • duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis Naudojimosi elektronine parduotuve salygų ir taisyklių;
   • sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
   • Realdrinks.lt yra įpareigota tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
   • asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Realdrinks.lt arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
  • Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
  • Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
  • Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
  • Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
  • Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 • Naudotis e-parduotuvės paslaugomis gali:
  • visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
  • nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
  • juridiniai asmenys;
  • visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

 

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

 • Realdrinks.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
  • apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
  • išrašyti finansinius dokumentus (pvz. sąskaitas faktūras);
  • spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
  • vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
  • tiesioginės rinkodaros tikslais.
 • Registracijos e-parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.
 • Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis Realdrinks.lt įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 • Realdrinks.lt gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

 

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

 • Realdrinks.lt pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:
  • tik šio dokumento 2 punkte minimiems 5 tikslams įgyvendinti;
  • tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

4. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

 • Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

 

5. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

 • Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę:
  • reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio dokumento ir kitų įstatymų nuostatų;
  • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.
 • Realdrinks.lt, gavę Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu info@realdrinks.lt )

 

6. Privatumo politikos keitimas

 • Realdrinks.lt pasilieka teisę bet kada iš anksto nepranešusi keisti ar modifikuoti šią privatumo politiką arba keisti, modifikuoti ar uždrausti prieigą prie Svetainės (-ių) ar jos (-ų) turinio.
 • Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinimi e-parduotuvės sistemoje.
 • Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu info@realdrinks.lt) su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis e-parduotuvės paslaugomis.
 • Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.

 

7. Slapukų naudojimo politika

 • Kad ši e-parduotuvė tinkamai veiktų, kartais į Jūsų įrenginį ji įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus (angl. cookies). Tą patį daro ir dauguma didžiųjų interneto svetainių.

 

8. Kas yra slapukai?

 • Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė Jums joje apsilankius išsaugo Jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Dėl jo e-parduotuvė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz. registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o Jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis e-parduotuvėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

 

9. Kaip naudojame slapukus?

 • Kai kurie mūsų puslapiai naudoja slapukus, kad atsimintų:
  • Jūsų rodymo pasirinktis, pavyzdžiui spalvų kontrastingumo parinktis arba šrifto dydį;
  • Jūsų suvestus duomenis perkant prekes (tam, kad kitą kartą galėtumėte patogiai pirkti);
  • ar jau atsakėte į apklausos klausimą iškylančiame lange apie svetainės turinio naudingumą (tam, kad Jūsų nebūtų klausiama dar kartą);
  • ar sutikote, kad naudotume slapukus šioje e-parduotuvėje.
 • Be to, e-parduotuvėje naudojami slapukai, kurie padeda anonimiškai gauti statistinių duomenų apie tai, kaip radote šią e-parduotuvę, kiek laiko joje lankėtės, kokias prekes žiūrėjote, ką pirkote ir pan.
 • Kad e-parduotuvė galėtų veikti, nebūtina leisti naudoti šiuos slapukus, bet tai padarius naršyti Jums bus paprasčiau. Galite ištrinti arba blokuoti slapukus, bet tokiu atveju kai kurios šios e-parduotuvės funkcijos gali neveikti taip, kaip numatyta.
 • Su slapukais susijusi informacija nenaudojama Jūsų tapatybei nustatyti, o surinktus duomenis apie naudojimąsi svetaine visiškai kontroliuojame. Šie slapukai nenaudojami jokiais kitais nei pirmiau aprašytieji tikslais.

 

10. Ar naudojame kitus slapukus?

 • Kai kuriuose mūsų puslapiuose arba svetainėse gali būti naudojami papildomi arba skirtingi nuo pirmiau aprašytųjų slapukai. Tokiu atveju apie juos informacijos bus pateikta atitinkamame puslapyje. Gali būti atsiklausta Jūsų sutikimo naudoti šiuos slapukus.

 

11. Kaip kontroliuoti slapukus?

 • Jei pageidaujate, galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus. Išsamesnė informacija pateikiama adresu allaboutcookies.org. Galite ištrinti visus Jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi Jūsų įrenginyje. Tačiau tokiu atveju Jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

Gerų Jums pirkinių bei gražios dienos.

www.RealDrinks.lt